ข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบ (Terms and Conditions of Use)

หน่วยงานภาครัฐ หรือ สถานประกอบการ หรือ องค์กร / หน่วยงาน /หมู่บ้าน หรือผู้ใช้งาน   ที่ขอใช้งานระบบของของไอโปรแกรมยู (iProgramYou) www.iprogramyou.com  ขอให้ศึกษาข้อตกลง และคู่มือแนะนำเฉพาะของแต่ละระบบที่ท่านต้องการขอใช้งานให้ละเอียดก่อนติดต่อขอใช้งานระบบ หากได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว แสดงว่าได้รับทราบข้อมูลข้อตกลงทั้งหมด ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด
สำหรับการขอใช้งานประเภทขอรับการสนับสนุนใช้งานฟรีโปรแกรม หรือการให้สิทธิในการใช้บัญชีผู้ใช้งานฟรี ผู้พัฒนาระบบไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ของระบบ ซึ่งมีผลกระทบ หรือ ทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล ฐานข้อมูล รูปแบบไฟล์หรือการใช้งานอื่น ๆ ใด เนื่องจากเป็นการพัฒนาโดยไม่มีการเก็บใช้จ่ายกับผู้ใช้งาน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ และเป็นความยินยอมในการขอใช้งานระบบโดยสมัครใจ
ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิในการระงับ account ที่เจตนากระทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น การก่อกวนระบบ การมุ่งหวังทำให้ระบบเกิดความขัดข้อง เนื่องจากทุกระบบของของไอโปรแกรมยู (iProgramYou) www.iprogramyou.com จะเก็บข้อมูลการใช้งาน (log file)เพื่อตรวจสอบการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ไอโปรแกรมยูขอแจ้งสิทธิให้ผู้ขอใช้งานระบบทราบประเภทของข้อมูลที่ระบบงานของ www.iprogramyou.com ได้เก็บรวบรวม เพื่อใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ของแต่ละระบบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของระบบ มีดังนี้ 

1. ชื่อผู้ใช้งาน (username)
2. รหัสผ่าน (password)
3. คำนำหน้า ยศ ชื่อ สกุล หรือ ชื่อแสดงตนอื่นใด ที่ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง
4. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล
5. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ แขวง/เขต จังหวัด ประเทศ) เฉพาะบางระบบงาน
6. ข้อมูลรูปภาพ และเอกสารประกอบ ที่เป็นความยินยอมในการนำเข้าระบบของผู้ใช้งานเอง เช่น รูปประจำตัว (Avatar) รูปสัญลักษณ์ หรือตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน ใบเสร็จ หรือเอกสารการรับจ่ายเงิน เอกสารการประชุม หรือเอกสารอื่นใด ที่ผู้ใช้งานโปรแกรมอัพโหลดเข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงของผู้ใช้งานเอง
7. ชื่อของหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือ องค์กร ที่ขอใช้งานระบบ
8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือ องค์กร ที่ขอใช้งานระบบ
9. ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ เช่น ip address วันเวลา เข้าใช้งานระบบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันการเข้าใช้งาน และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(* เป็นการแจ้งเพื่อให้ทราบเท่านั้นว่าเก็บข้อมูลอะไรบ้าง  / โดยผู้สมัครใช้งาน ** ไม่ต้องส่งข้อมูลข้างบน ตอบกลับมา**  / ระบบจะเก็บโดยอัตโนมัติเอง จากการสมัครและการใช้งานปกติของท่าน)

ระบบงานทุกระบบของไอโปรแกรมยู (iProgramYou)ใน www.iprogramyou.com  ออกแบบเพื่อใช้งานจริงเพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และ สถานประกอบการแบบ SME จึงไม่อนุญาตให้นำโค้ด คัดลอก หรือระบบไฟล์ต่าง ๆ ในโปรแกรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนทุกระบบงานไปใช้เพื่อเป็นระบบทดลอง หรือเพื่อคัดลอกระบบไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ทางธุรกิจ
ระบบงานของไอโปรแกรมยู (iProgramYou) www.iprogramyou.com พัฒนาให้ใช้งานฟรีด้วยการแจกบัญชีผู้ใช้งานของแต่ละระบบให้หน่วยงาน /สถานประกอบการ/สถานศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเพิ่มเติม ลดภาระการติดตั้งระบบ หรือลงทุนซื้อ Server เองของหน่วยงาน ดังนั้นจึงไม่มีการแจกโปรแกรมให้ไปติดตั้งเองทุกกรณี ไอโปรแกรมยู (iProgramYou) www.iprogramyou.com จะเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรระบบให้โดยเบ็ดเสร็จ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ/หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว ถือว่าได้อ่านข้อตกลง และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงทุกประการ ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิเด็ดขาดในการให้สิทธิใช้งาน หรือระงับสิทธิใช้งาน หากตรวจพบการละเมิดเงื่อนไข และข้อตกลงทุกกรณี

 

การขอรับการสนุนใช้งานระบบโปรแกรม ให้อ่านข้อตกลงข้างบนให้ครบทุกข้อ ให้แจ้งข้อมูลการขอใช้งานแต่ละระบบงานให้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งผู้พัฒนาจะนำไปเป็นข้อมูลในการติดตั้งค่าเริ่มต้นระบบให้กับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการที่ขอใช้จากข้อมูลที่แจ้งมา