ระบบบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุดออนไลน์ (Easy-Villa) คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลของหมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด คอนโดมิเนียม โดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือ คณะกรรมการหมู่บ้านเองในการจัดเก็บค่าส่วนกลาง ค่าบริหารจัดการสาธารณูปโภค ค่าบริการสาธารณาต่าง ๆ แจก account โปรแกรมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้ใช้งานฟรีสำหรับหมู่บ้าน หรืออาคารชุดไม่เกิน 20 หลัง หรือ 20 ยูนิต

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุดออนไลน์ (Easy-Villa)

1. เพื่อให้การบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด หรือ นิตบุคคลคอนโดมีเนียมที่นำระบบ Easy-Villa 2021 ไปใช้งาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บค่าส่วนกลาง รายรับ - จ่ายต่าง ผ่านระบบบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุดออนไลน์ ได้สะดวก และรวดเร็ว

2. เพื่อลดภาระงาน และลดเวลาในการบริหารจัดการค่าจัดเก็บส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และให้ลูกบ้านสามารถติดตามสถานะการบริหารค่าใช้จ่าย ผ่านระบบ ระบบ Easy-Villa  แบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

3. เพื่อให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 20 หลัง (หรือห้อง) สามารถใช้งานระบบได้ฟรี ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อระบบบริหารจัดการในรูปแบบการปฏิบัติงานรูปแบบเดียวกับ ระบบ Easy-Villa ** กรณีมีบ้านหรือห้องพักมากว่า 20 หลัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีตามการพิจารณาของผู้พัฒนาระบบ

คุณสมบัติเฉพาะของระบบโปรแกรมนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

1. ระบบ Easy-Villa [Easy Villa System] เป็น Web application ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ Real-time online

2. ออกแบบให้แสดงผลตามประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน [Responsive Design] ใช้งานกับ อุปกรณ์ PC /  Notebook และ มือถือได้ทุกรุ่น

3. ผู้ดูแลระบบของหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการข้อมูลของหมู่บ้าน เช่น ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้าน โลโก้ของหมู่บ้าน ประเภทการเก็บค่าส่วนกลาง เป็นหลัง หรือ เป็นยูนิต / เพิ่ม แก้ไข หมายเลขบัญชีรับเงินค่าส่วนกลาง

4. สามารถเพิ่มบ้าน หรือ ห้องพักในโครงการ ได้ตามจำนวนสิทธิที่ได้รับ เพิ่มเติมรายละเอียด เจ้าของบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งบ้านบน google map สถานะบ้านขายแล้ว /ยังไม่ได้ขาย /บ้านที่สถาบันการเงินยึด หรืออยู่ระหว่างบังคับคดี มีระบบสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว

5. มีระบบบริหารจัดการค่าส่วนกลาง สรุปรายรับค่าส่วนกลางทั้งหมด สรุปรายเดือน แยกบ้านค้างชำระค่าส่วนกลาง บ้านที่ชำระค่าส่วนกลางล่วงหน้า สามารถออกใบเสร็จรับเงินค่าส่วนกลางในระบบได้โดยอัตโนมัติ  และสามารถเก็บหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิปใบโอนเงินของธนาคาร แนบกับรายการชำระค่าส่วนกลางเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ หรือสามารถแนบ link อ้างอิงจาก google drive หรือ onedrive ได้

6. ระบบ easy-villa สามารถสรุปข้อมูลแบบแสดงตำแหน่งบนแผนที่ (location) บน googlemap ของบ้านแต่ละหลังในโครงการได้ และระบบจะปักหมุดบ้านที่ยังไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลาง หรือ ค้างชำระค่าส่วนกลางที่เกินกำหนด จึงสะดวก และง่ายในการมองภาพสรุปรวมของการติดตามหนี้สิน

7. สามารถทำระบบจัดเก็บค่าน้ำประปาได้ ในกรณีที่จัดเก็บค่าน้ำประปาเอง หรืออาคารชุดที่จำหน่ายน้ำประปาเองให้ จดหน่วยและจัดเก็บค่าน้ำผ่านมือถือระบบจะคำนวณการใช้น้ำและสร้างใบแจ้งหนี้ให้ทันที สั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบรับชำระหนี้ พร้อมสรุปรายละเอียดรายรับค่าน้ำประจำเดือน รายรับสะสม ลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา

8. ผู้ดูแลระบบของหมู่บ้านสามารถเพิ่มแก้ไข ประเภทรายรับ รายจ่าย ได้เอง เช่น รายรับจากค่าบัตรผ่านเข้าออกหมู่บ้าน รายรับจากค่าปรับการจ่ายค่าส่วนกลางค่าช้า / รายจ่ายค่าบริการสาธารณะ / รายจ่ายค่าบริหารจัดการสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้าน เป็นต้น

9. สั่งพิมพ์รายงานใบแจ้งหนี้การใช้ค่าน้ำประปาประจำเดือน (กรณีเก็บค่าน้ำประปาเอง) ได้ทันที เมื่อจดหน่วยการใช้น้ำแล้ว ไม่ต้องเสียเวลามาบันทึกข้อมูล หรือคำนวณการใช้น้ำใหม่

10. ระบบ easy-villa สามารถให้เจ้าของบ้าน / เจ้าของห้อง / ผู้ดูแลบ้านแต่ละหลัง สมัครเข้าใช้งานระบบและดูประวัติ และหลักฐานการจ่ายค่าส่วนกลาง หรือค่าน้ำประปา(ถ้ามี) ของบ้านตนเองได้  ดูรายการแจ้งเตือนการชำระค่าส่วนกลางได้ว่าค้างจ่ายกี่เดือน หากผู้สมัครใช้งานมีบ้านหลายหลัง  ระบบจะแสดงรายการบ้านทุกหลังที่มีสิทธิในการเข้าดูข้อมูลได้

11. มี Dashboard รวบรวมผลสรุป และ สร้างกราฟแสดงผล และ เปรียบเทียบข้อมูลข้อมูลที่สำคัญ เช่น สรุปยอดรายรับส่วนกลาง / รายรับอื่น ๆ /รายจ่าย / และยอดเงินคงเหลือ เป็นกราฟเปรียบเทียบได้เข้าใจง่าย 

12. มีระบบในการบริหารจัดการข้อมูลบัตรผ่าน เข้า-ออก หมู่บ้าน (Key Card)  เพื่อจัดเก็บการแจกจ่าย การระงับ และการยกเลิก key card ของลูกบ้าน  มี Dashboard สรุปแจ้งเตือน การระงับสิทธิ key card บ้านที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางตามกำหนดเวลา

13. ระบบ Easy-Villa สามารถจำทำเอกสารหนังสือแจ้งหนี้ ส่งไปแจ้งเตือนบ้านที่ค้างชำระ ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และแจ้งสิทธิให้ทราบว่า "ผู้ที่ค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคตั้งแต่สามเดือนขึ้นไป อาจถูกระงับการให้บริการหรือการใช้สิทธิในสาธารณูปโภค "  พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) ข้อ 50

14. ระบบ Easy-Villa สามารถจำทำเอกสารหนังสือแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่พนักงานที่ดิน สำหรับบ้านที่ค้างชำระ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และแจ้งสิทธิให้ทราบว่า "ในกรณีที่ค้างชำระตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในที่ดินจัดสรรของผู้ค้างชำระจนกว่าจะชำระให้ครบถ้วน "   พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) ข้อ 50

15. ระบบ Easy-Villa จำกัดให้ใช้งานฟรี สำหรับหมู่บ้าน หรือ อาคารชุดขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 20 หลัง หรือ 20 ห้องเท่านั้น กรณีมีบ้านหรือห้องพักมากว่า 25 หลัง จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีตามการพิจารณาของผู้พัฒนาระบบ

อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานของระบบ Easy-Villa

1. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลเว็บไซต์ และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้

2. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows mobile , IOS หรือ Android

3. รองรับการแสดงผลได้ดี ที่หน้าจออุปกรณ์ความละเอียดตั้งแต่ 360x640 พิกเซล ขึ้นไป

4. รองรับการแสดงผลได้ดีสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) แนะนำ Chrome , Firefox , SafariMicrosoft Edge

 

1. ระบบจำกัดให้ใช้ฟรี สำหรับหมู่บ้าน หรืออาคารชุดไม่เกิน 25 หลัง หรือ 25 ยูนิต มี สำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ขอใช้งานระบบ หลากหลายที่ เนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรี ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบ (Hardware) หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software)

2. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว ผู้ขอใช้งานจะสามารถเปิดระบบใช้งานได้เลยในเวลาไม่เกิน 10 นาที เนื่องจากระบบถูกออกแบบมาเพื่อพร้อมให้ใช้งานตลอดเวลาโดยผู้ใช้ไม่ต้องจัดหาเซิร์ฟเวอร์(Server)เอง หรือลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมอีก

ข้อตกลง & เงื่อนไขการขอใช้ระบบงาน Click ตรงนี้เพื่อขอใช้งานระบบ